Villkor

Parter

Rosala & Bengtskär bokningsbyrå

Rosala Vikingacentrum Ab
Reimarsvägen 5
25950 Rosala, Finland
+358 40 218 2960
info@rosala.fi
FO-nummer 2167549-6

Försäljare

Rosala & Bengtskär bokningsbyråns Johku-webbutik kan innehålla produkter och tjänster från olika försäljare. Dessa produkter/tjänster läggs till i den gemensamma kundvagnen och betalas med en betalning. Var och en försäljare är självständig, och alla beställningar, betalningar och betalningsverifikationer går direkt mellan kunden och försäljaren. Det ingås separata avtal mellan kunden och varje försäljare, och varje försäljare är ansvarig för sina egna produkter och genomföring av sina egna tjänster. Alla frågor angående produkterna/tjänsterna bör adresseras till försäljaren som ansvarar för produkten/tjänsten.

Försäljaren, kontaktinformation och en länk till försäljarens villkor finns i produktinformationen. Vänligen läs alla villkor noggrant före du gör en beställning.

Kund

Kunden förbinder sig att följa dessa villkor då hon/han köper Rosala Vikingacentrums varor och tjänster. Kunden förbinder sig att följa försäljarspecifika villkor då hon/han köper varor och tjänster av en annan försäljare i Rosala Vikingacentrums internettjänster.

 

Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller för Rosala Vikingacentrums produkter och tjänster som kan hyras eller bokas. För dessa används gemensamt benämningen ”objekt”.

Bokning och bekräftelse

 • Kunden ansvarar för att hon/han bekantar sig med objektets beskrivning och instruktioner samt bokningsvillkoren.

 • Deltagaren ska säkerställa att objektet är på lämplig nivå med tanke på hennes/hans fysisk förmåga och kompetens.

 • Deltagaren svarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning till exempel gällande sjukdom, person- och egendomsskador samt avbokningsskydd.

 • Rosala Vikingacentrum kan inte ta ansvar för försening eller kvaliteten av arrangemang av en tredje part (flygbolag, hotell osv).

 • Kundens bokning blir bindande då beställnings-/betalningsbekräftelsen sänts till den av kunden angivna e-postadressen.

 • Kunden betalar bokningen enligt de villkor som gäller för valt betalsätt.

 • Bokningssystemet skickar en boknings-/betalningsbekräftelse till den av kunden angivna e-postadressen.

 • Rosala Vikingacentrum ansvarar inte för en misslyckad bokning, utan kunden bör omedelbart vara i kontakt med Rosala Vikingacentrum för att korrigera situationen.

 • Rosala Vikingacentrum kan inte garantera att objektet i detta skede fortfarande är ledigt.

 • Om objektet inte är ledigt returneras betalningen eller erbjuds kunden i mån av möjlighet ett ersättande objekt.

Avbokningar och ändringar

 • Avbokningsdagen är den dag då Rosala Vikingacentrum fått information om avbokningen.

 • Kunden ansvarar för att avbokningen skickats i tid.

 • Om kunden uteblir utan att avboka objektet (s.k. no show), debiteras beställningen på fullt belopp.

 • Om kunden avbokar sin reservation

  • senare än 21 dygn före avtalat ankomstdatum, men minst 7 dygn innan, debiteras 50% av beställningens totalpris (endast grupper).

  • senare än 7 dygn före avtalat ankomstdatum, men minst 3 dygn innan, debiteras 50% av beställningens totalpris (grupper 75%).

  • senare än 3 dygn före avtalat ankomstdatum, debiteras 95% av beställningens totalpris.

  • För avbokningar av objekt bokade med en rabattkod debiteras alltid hela priset oberoende av avbokningsdagen.

 • Orsaken till avbokning eller no show har ingen betydelse, utan samma villkor gäller även vid till exempel sjukdom. Vi rekommenderar att kunden skaffar ett tillräckligt reseförsäkringsskydd som täcker person- och egendomsskador och inkluderar avbokningsskydd.

 • Bokningen kan överföras till en annan tid på kundens begäran på följande villkor:

  • Överföringen måste ske senast 3 dygn (grupper 15 dygn) innan början av den ursprungliga bokningen.

  • Kunden betalar den eventuella differensen i priset mellan den ursprungliga och den nya bokningen samt en överföringsavgift 10,00 euro (inkl. moms 24%).

  • Om överfört reservation avbokas, debiteras alltid 95% av beställningens totalpris oberoende av avbokningsdagen.

 • Bengtskärs fyrhotell har egna ändrings- och avbokningsvillkor, som levereras till kunden via e-post innan bokningen bekräftas

Ägarens rätt att avboka reservation

 • Vid fall av force majeure kan Rosala Vikingacentrum säga upp kontraktet. Uppsägningen meddelas utan dröjsmål till kunden som bokat objektet. Kunden har i detta fall rätt att återfå det betalda priset i sin helhet.

 • Eventuella utgifter som uppstått vid en uppsägning på grund av force majeure ersätts inte.

Nycklar

 • Kunden får koden till låset eller information om avhämtning av nycklar i bokningsbekräftelsen.

 • Kunden returnerar objektets nycklar enligt givna anvisningar.

 • Nycklar/koden ges endast till giltiga och betalda bokningar. Det är förbjudet att ge nycklar/koden vidare till tredje part eller ändra koden i låset.

 • Om nyckeln blivit borttappad eller inte returnerats har ägaren rätt att debitera alla kostnader som hänför sig till omprogrammering eller byte av lås, dock minst 20,00 euro.

 • Rosala Vikingacentrum har rätt att debitera minst 20,00 euro i ersättning, om vi måste öppna ett objekt på grund av att nyckeln försvunnit eller lämnats bakom låst dörr.

Användning av objektet

 • Objektet är definierad i objektsbeskrivningen.

 • Kunden har under hyrestiden rätt att utnyttja objektet och dess utrustning samt enskilt fastställda tjänster.

 • Objektet står till kundens förfogande under den tid som fastställts i objektsbeskrivningen.

 • Kunden ansvarar för korrekt användning av objektet.

 • Deltagaren förbinder sig att följa objektets skriftliga och/eller muntliga anvisningar och regler.

 • Kunden som bokar objekt för en underårig är ansvarig för den underåriga personen.

 • Om kunden märker brister i objektet eller annat att anmärka bör hon/han utan dröjsmål meddela om dessa till Rosala Vikingacentrum.

 • Husdjur

  • Kunden är fullt ansvarig och ersättningsskyldig för all skada förorsakad av husdjur.

  • Husdjur bör hållas kopplade och får inte lämnas ensamt utan tillsyn.

  • Kunden bör särskilt uppmärksamma inkvarteringsobjektets renlighet.

  • Inkvarteringsanläggningarnas tillåtelse av husdjur anges alltid skilt i objektbeskrivningen.

  • Kunden bör också följa eventuella andra skilt givna, preciserande instruktioner.

 • Special- och tilläggsvillkor för särskilda objekt

  • Bengtskärs fyr

   • Vind/vågor kan förhindra trafiken till ön eller orsaka ändringar i resetider och tidtabell

   • Det är inte tillåtet att ha med sig husdjur i april, maj och juni

   • Att flyga en drönare eller andra obemannade luftfartyg är förbjudet

   • Övernattning på ön Bengtskär är tillåtet endast på fyrens hotell. Fyrhotellet har egna ändrings- och avbokningsvillkor, som levereras till kunden via e-post innan bokningen bekräftas

 • Specialvillkor gällande hyres- och låneutrustning

  • Kunden bör bekanta sig med utrustningens säkerhets- och bruksanvisningar. Utrustningen skall användas varsamt endast för det sedvanliga ändamål den är ämnad till. Hyrestagaren/lånaren förbinder sig att under hyres- eller lånetiden göra en säkerhetsgranskning. Utrustning får inte föras ut ur landet, inte heller hyras eller lånas ut vidare till tredje part. Utrustning får endast användas i den utsträckning som villkoren tillåter och endast på platser som lämpar sig för användarens färdighets- och kunskapsnivå. Kunden använder all utrustning på eget ansvar, och svarar själv för sitt försäkringsskydd och dess omfattning.

  • Kunden bör vid hyres- eller lånetidens slut returnera utrustningen utan dröjsmål till överenskommen plats, putsad och även för övrigt i samma skick som den var vid överlämnandet till hyra eller lån. Kunden ska utan dröjsmål meddela uthyraren/utlånaren (i fortsättningen ”uthyraren”) ifall återlämnandet försenas. Om inget annat avtalats, har uthyraren rätt att debitera (50% förhöjd) hyra för den överskjutande tiden.

  • Kunden är skyldig att ersätta alla skador och kostnader som orsakats hyres- eller låneutrustningen på grund av felaktig behandling och bristfälligt underhåll. Kunden är skyldig att till nyanskaffningspris ersätta utrustning som förstörts eller försvunnit under hyres- eller lånetiden. Kunden ansvarar för att transport-, säkerhets- och andra bestämmelser följs. Kunden är skyldig att utan dröjsmål informera uthyraren om alla eventuella fel som framträder på utrustningen.

  • Uthyraren ansvarar för reparationer som hänför sig till normalt slitage av utrustningen. Uthyraren ansvarar inte för kostnader eller skador som eventuellt direkt eller indirekt tillfallit hyrestagaren/lånaren vid användandet av utrustningen eller ifall den gått sönder. Uthyraren förbinder sig inte att leverera ny utrustning för att ersätta ett hyres- eller låneobjekt som gått sönder, inte heller att ersätta eventuella direkta eller indirekta kostnader som uppstått på grund av avbrott i arbetet.

Skadeersättning

 • Kunden är skyldig att till Rosala Vikingacentrum ersätta skador, som hon/han eller någon annan i hennes/hans sällskap förorsakat objektet eller till en tredje part.

 • Rosala Vikingacentrum ersätter inte eventuella skador eller kostnader som tillfallit kunden på grund av tredje parter eller naturförhållanden, såsom insekter, djur, menföre eller oväntade väderförändringar.

Reklamationer

 • Eventuella reklamationer bör göras möjligast fort efter att orsaken därtill inträffat.

 • Fel som uppstår under vistelsen skall rapporteras omedelbart. Om kunden underlåtit att söka rättelse under vistelsen och därmed inte gett Rosala Vikingacentrum möjlighet att rätta till eventuella brister, kan kunden inte i efterhand kräva ersättning.

 • Om parterna inte uppnår en tillfredsställande lösning i ärendet, bör reklamationen skickas skriftligen inom en månad från hyrestidens slut.

 • Rosala Vikingacentrum strävar till att behandla reklamationen så fort som möjligt, inom högst en månad.

 • Om kunden och Rosala Vikingacentrum inte kan komma till en överenskommelse, kan kunden för ärendet vidare för behandling till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi/sv). Innan kunden ber konsumentvistenämnden om ett avgörande, bör hon/han ta kontakt med konsumentrådgivaren (www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning).

 

Leveransvillkor

Köpeavtal

 • Det bindande köpeavtalet träder i kraft då beställningen blivit bekräftad (orderbekräftelse/betalningsbekräftelse).

 • Orderbekräftelsen/Betalningsbekräftelsen skickas till kunden per e-post.

Returer

 • Kunden har rätt att enligt konsumentskyddslagen returnera produkten inom 14 dagar efter emottagandet.

 • Rätten att returnera gäller endast om produkten är i oanvänt, oskadat skick.

 • Även eventuella produktförpackningar bör vara i oskadat skick.

 • Tag kontakt med försäljningen för noggrannare anvisningar om returen.

 • Returrätten gäller inte graverade eller övriga individuella produkter, leveranskostnader, inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster eller andra till en viss tidpunkt överenskomna fritidstjänster.

Produktgaranti

 • Vi följer de av tillverkaren eller importören fastställda garantivillkoren.

Leverans

 • Leveransavgifterna inkluderar postnings- och förpackningskostnader. Du kan kontrollera leveransavgifterna då du valt betalnings- och leveranssätt i varukorgen.

 • Rosala Vikingacentrum är inte ansvarig för en förlorad leverans, om leveranssätt är ett brev som inte kan föjas upp, dvs. brev utan försendelsekod.

 • Vikingacentrum är inte ansvarig för leveransförseningar på grund av tredje part.

 

Betalningsvillkor

 • Rosala Vikingacentrum tillämpar i sina tjänster pålitliga och trygga betalningsförmedlingsinstanser.

 • Rosala Vikingacentrum lagrar aldrig bankförbindelse- eller kreditkortsuppgifter.

 • Kunden förbinder sig att följa villkoren för det valda betalsättet.

 • Betalning med Rosala Vikingacentrums faktura

  • Fakturan bör betalas senast på fakturans förfallodag.

  • Om fakturan inte betalats inom utsatt tid, försvinner beställningen och objektet/varan återgår till butiken.

 • Som betalningsförmedlare för nätbutiken fungerar Visma Pay (Paybyway Oy, FO-nummer 2486559-4), registrerad i Registret över betalningsinstitut som upprätthålls av Finansinspektionen. Förflyttningen till betalning går via Visma Pays nättjänst och på kontoutdrag står Visma Pay eller Paybyway Oy som betalningsmottagare. Visma Pay förmedlar betalningarna till näthandlaren. Det är tryggt att betala, eftersom alla uppgifter som hänför sig till transaktionen förmedlas via en krypterad förbindelse, så att ingen utomstående instans kan se transaktionens uppgifter. Köpet sker mellan nätbutikens kund och nätbutiken. Nätbutiken ansvarar för alla förpliktelser som hänför sig till köpet.

  Läs mer om Visma Pay: https://www.visma.fi/vismapay/

             Visma Pay, Paybyway Oy (FO-nummer: 2486559-4)
             E-post: helpdesk@vismapay.com
            Telefon: +358 9 315 42 037 (arbetsdagar 8-16)
            Adress: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta, Finland

 • Om betalningstransaktionen inte slutförts, behandlar Rosala Vikingacentrum inte beställningen.

 

Allmänna villkor

 • Priser i nätbutiken inkluderar mervärdesskatt.

 • Vi tillämpar dynamisk prissättning. Prisen är beroende av antalet personer, tidpunkt och varierar beroende på månad, vecka och dag.

 • Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

 • Vi säljer produkter till myndiga privatpersoner och företagskunder. Beställaren ska vara myndig, alltså minst 18 år gammal.

 • Kunden ansvarar för att uppgifterna hon/han ger är korrekta.

 • Rosala Vikingacentrum har rätt att utnyttja och överlåta registrerade adressuppgifter för direktmarknadsföring, distanshandel och annan direktreklam, samt för marknads- och opinionsundersökningar om kunden inte förbjuder detta. Förbudet kan göras i de i villkoren nämnda kontaktuppgifterna.

 • Vi förbehåller oss rätten att ändra våra villkor. Kunden bör innan beställning bekanta sig med de vid tillfället gällande villkoren.